Terminy wywiadówek w roku szkolnym 2022/2023 są następujące:  

 

Zakończenie I semestru: 10. 01. 2023 

17. 11. 2022 (czwartek),

12.01. 2023 (czwartek) wywiadówka po zakończeniu I semestru 

30. 03. 2023 (czwartek)

25. 05. 2023 (czwartek)

Godzina rozpoczęcia wywiadówek dla rodziców: 17.00 i 18.00 

Terminy wywiadówek nie ulegną w żadnym wypadku zmianie. 

Szkoła nie przewiduje innych form powiadamiania o przewidywanych ocenach rocznych niż poprzez dziennik, chyba, że rodzice z własnej inicjatywy zgłoszą się na rozmowę z wychowawcą lub nauczycielem. Prosimy więc o uczestniczenie w wywiadówkach oraz śledzenie zapisów w dzienniku elektronicznym, gdzie przewidywane oceny zostaną wpisane w terminie zgodnym z zapisami w statucie (oceny niedostateczne 3 tyg. przed konferencją klasyfikacyjną, pozostałe 2 tyg.). Zastrzegamy też, że informowanie o przewidywanych ocenach nie jest równoznaczne z ich ostatecznym ustaleniem. Ostatecznie ustalone oceny roczne nie mogą być jednak niższe niż przewidywane. 

  1. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14. 12. 2018 r. prawo oświatowe, obowiązkiem rodziców jest dopilnowanie, by dziecko wypełniało obowiązek nauki. Na podstawie tejże ustawy niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy z 17. 06. 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oznacza to, że jeżeli dziecko będzie, bez usprawiedliwienia opuszczało zajęcia szkolne, do rodziców będą wysyłane wezwania w sprawie systematycznego posyłania dziecka do szkoły, a jeśli to nie pomoże, szkoła będzie wnioskować o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, którego skutkiem jest nałożenie kary pieniężnej w wysokości do 5000 zł na każdego z rodziców. 

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe: przez niespełnienie obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych organizowanych w szkole. 

  1. Zasady szkolnego systemu oceniania, w tym zasady ustalania ocen zachowania oraz zasady oceniania z wf są opisane w przedmiotowych systemach oceniania oraz w statucie szkoły. 
  2. Statut szkoły jest stale dostępny na stronie internetowej szkoły. 
  3. Każdy nauczyciel opracowuje wymagania edukacyjne i omawia je z uczniami na lekcji. Wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych są udostępniane na stronie szkoły w zakładce Prawo szkolne/wymagania edukacyjne. 
  4. W klasach I-III organizowane są nieobowiązkowe zajęcia wychowania do życia w rodzinie. Prosimy o złożenie deklaracji uczestnictwa ucznia w zajęciach. Przedstawiony został Państwu program nauczania WDŻ.