IV Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ivlo.gliwice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ivlo.gliwice.pl

Oświadczenie sporządzono: 2020-03-20

Termin przeglądu i aktualizacji: 2023-03-29

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.
 3. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 4. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
 5. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Walczak, adres poczty elektronicznej sekretariat@lo4.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 231 32 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

IV Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach powinno zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, IV Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy IV Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 Dostępność architektoniczna

 Budynek przy ul. Kozielska 1a

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Dla klientów dostępne są dwa wejścia po schodach: od ul. Kozielskiej oraz od strony boiska szkolnego. Żadne z wejść nie umożliwia dostępu osobom o ograniczonej mobilności – są one nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika szkoły. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu z pracownikiem sekretariatu tel. 32 231 32 25, email: sekretariat@lo4.gliwice.eu. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Brak dostępności korytarzy i pomieszczeń dla osób na wózkach. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma wind. Pomieszczenie sekretariatu jest ulokowane na 1 piętrze.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (informacje w formie pisemnego komunikatu o dostępności sekretariatu, informacje pracownika sekretariatu znajdującego się na I piętrze).
  • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, dane kontaktowe tel. 32 231 32 25, email: sekretariat@lo4.gliwice.eu
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak miejsc parkingowych na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i pomieszczeń sekretariatu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Usługa nie jest dostępna.