Wnioski składać można w terminie od 13 maja do 17 czerwca do godziny 15.00

Wnioski mogą być składane elektronicznie lub w formie papierowej. Wnioski papierowe proszę składać w sekretariacie szkoły.

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Kopia świadectwa:

21 czerwca 9:00 – 12:00

24 czerwca 9:00 – 15:00

25 czerwca 9:00 – 12:00.

W dniach 26 czerwca – 2 lipca kopię świadectwa będzie można składać w sekretariacie szkoły.

W dniach 3-5 lipca należy dostarczyć kopię zaświadczenia i kopię świadectwa (jeśli dotychczas nie dostarczono)

3 lipca – 12:00 – 16:00

4 lipca – 9:00 – 15:00

5 lipca – 9:00 – 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

12 lipca 12:00 – 15:00

15 lipca 9:00 – 12: 00

16 lipca 12:00 – 15:00

17 lipca 9:00 – 12:00

18 lipca 9:00 – 12:00