Zarządzenie Nr 17/2019/20

z dnia 27. 09. 2019 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Orląt Lwowskich w Gliwicach w roku szkolnym 2019/20.

Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432, z późniejszymi zmianami) oraz § 5 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603, z późniejszymi zmianami), po uzyskaniu opinii rady pedagogiczne, rady rodziców IV Liceum Ogólnokształcącego oraz Samorządu uczniowskiego zarządzam:

1. Ustalam dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Orląt Lwowskich w Gliwicach, zgodnie z poniższym zestawieniem (łącznie 5 dni):

Lp. Data Uzasadnienie
1. 31 października 2019 r. Jest to dzień pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy. Wiele rodzin planuje wyjazdy, co może wiązać się z obniżoną frekwencją uczniów na zajęciach szkolnych.
2. 4 maja 2020 r. Są to dni, w których przeprowadzany będzie egzamin maturalny z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w zakresie podstawowym, do których przystępują wszyscy lub większość uczniów klas maturalnych. Wielu nauczycieli zaangażowanych jest w prace zespołów nadzorujących i w związku z tym szkoła ma trudności w zakresie organizacji zajęć lekcyjnych.
3. 5 maja 2020 r.
4. 6 maja 2020 r.
5. 12 czerwca 2010 r. Jest to dzień pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy. Wiele rodzin planuje wyjazdy, co może wiązać się z obniżoną frekwencją uczniów na zajęciach szkolnych.

 

2. W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w p. 1 w szkole będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki nad dzieckiem w tych dniach.

3. Informację o dniach dodatkowo wolnych od pracy ogłosić na stronie internetowej szkoły w terminie do dnia 30. 09. 2019 r. – odpowiedzialny Dariusz Bazydło.

4. Wychowawcy klas poinformują swoich uczniów o terminach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz o dostępności informacji na stronie internetowej szkoły – niezwłocznie.

5. Wychowawcy klas poinformują rodziców swoich uczniów o terminach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz o dostępności informacji na stronie internetowej szkoły – podczas wywiadówek w dniu 14 listopada 2019 r.