Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów, Uczniowie

 

Zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego w trudnym okresie wciąż trwającej pandemii. Zdaję sobie sprawę z obaw, które są udziałem każdego Rodzica, Ucznia, Nauczyciela. W związku z tym chciałabym przekazać informacje o stanie przygotowania szkoły do nadchodzącego roku.

 

 1. Opracowaliśmy Procedurę bezpieczeństwa podczas organizowania zajęć dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Orląt Lwowskich w Gliwicach w okresie pandemii Covid-19. Zawiera ona:
 2. Zasady ogólne
 3. Wytyczne dla pracowników – załącznik nr 1
 4. Zasad korzystania z pomieszczeń biblioteki szkolnej – załącznik nr 2
 5. Zasady postępowania na wypadek stwierdzenia na terenie szkoły zakażenia COVID-19 – załącznik nr 3.

Procedura jest dostępna w sekretariacie szkoły. Udostępniam ją także na stronie internetowej szkoły

 

 1. Publikujemy na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły, opracowane przez MEN „WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW” oraz „10 ZASAD DLA UCZNIA”

Apeluję, żebyście się Państwo z nimi zapoznali i bezwzględnie stosowali do nich, dla naszego wspólnego dobra. Jest mało prawdopodobne, by uczeń który ulegnie zakażeniu zachorował, ale po powrocie do domu i może zakazić rodziców, czy dziadków, a dla osób starszych konsekwencje zakażenia mogą być zabójcze.

 

 1. W szkole obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk po wejściu do budynku. Szkoła posiada pokaźny zapas środków dezynfekcyjnych. Bezdotykowy dystrybutor płynu do dezynfekcji rąk znajduje się na parterze budynku, a w każdej sali lekcyjnej znajdują się mały pojemnik ze środkiem odkażającym.

Proszę Rodziców, by uczulili swoje dzieci, że częste mycie rąk i dezynfekowanie ich jest jednym ze skutecznych sposobów na uniknięcie zakażenie. Proszę uczniów, by myli i dezynfekowali ręce.

Proszę też niezwłocznie zgłaszać do sekretariatu ewentualny brak płynu do dezynfekcji, albo mydła w łazienkach – będziemy pilnować, by ich nie brakowało, ale podwójna kontrola jest jak najbardziej pożądana.

 

 1. Proszę uczulić wszystkich uczniów na konieczność ograniczenia kontaktu osobistego z innymi osobami: nie witamy się przez podanie ręki, nie obejmujemy się. Bezwzględnie unikamy dotykania dłońmi okolic twarzy. Nie pożyczamy sobie wzajemnie żadnych przyborów szklonych, ani podręczników.

 

 1. Proszę wszystkich rodziców, by w każdym momencie byli gotowi odebrać telefon ze szkoły i by na każde wezwanie szkoły byli gotowi niezwłocznie odebrać chore dziecko. Proszę też pamiętać, że infekcja objawiająca się wysoką gorączką, kaszlem, dusznościami i trudnościami z oddychaniem, ogólnym osłabieniem jest sygnałem, że bezwzględnie należy skontaktować się z lekarzem, który podejmie odpowiednie kroki w kierunku diagnozy.

 

 1. Wprowadzamy zasadę, że podczas przerw między lekcjami wszyscy uczniowie i nauczyciele są obowiązani nosić maseczki. Maseczki nie dają 100% ochrony, ale zmniejszają ekspozycję Szkoła NIE ma możliwości zaopatrzenia uczniów w maseczki – pozostaje to w gestii rodziców – proszę o zrozumienie. Uczeń będzie mógł zdjąć maseczkę na lekcji, po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej. Nauczyciele będą prowadzili lekcje w półprzybicach.

 

 1. Wprowadzamy ruch prawostronny na korytarzach i zasady przemieszczania się po schodach w górę i w dół budynku – szczegóły zostaną wyjaśnione uczniom na spotkaniach z wychowawcami.

 

 1. Niestety nie mamy możliwości ograniczenia przemieszczania się uczniów między salami lekcyjnymi, nie mamy też możliwości przypisania jednej sali danemu oddziałowi. Prosimy więc o sprawne przemieszczanie się uczniów. W miarę możliwości będziemy też, przynajmniej przez pierwsze tygodnie, starali się pozostawiać niektóre sale lekcyjne otwarte na przerwach, by rozładować tłok na korytarzu.

 

 1. Jesteśmy przygotowani do tego by natychmiast, gdy będzie taka potrzeba przejść na nauczanie hybrydowe, albo zdalne. Decyzja w takim przypadku jest uzależniona od zgody organu prowadzącego i SANEPIDU.

Nauczanie hybrydowe i zdalne

Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o kształceniu mieszanym (hybrydowym), gdy państwowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna uzna za konieczną taką organizację nauki, biorąc pod uwagę poziom i charakter zachorowań na danym terenie  i sytuację epidemiologiczną na terenie szkoły. Kształcenie mieszane (tzw. hybrydowe) może dotyczyć organizowania zajęć w mniejszych grupach lub dla części klas (np. zajęcia stacjonarne dla połowy oddziału, a zajęcia zdalne – dla drugiej połowy).

Pozytywna opinia SANEPIDU w określonej sytuacji epidemiologicznej miasta, albo szkoły i zgoda organu prowadzącego, jest wymagana także w przypadku decyzji dyrektora o zawieszeniu zajęć i przejściu na nauczanie zdalne. Nauczanie zdalne może dotyczyć całej szkoły, albo poszczególnych oddziałów i wprowadzane jest na czas oznaczony.