Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego im. Orląt Lwowskich w Gliwicach w roku szkolnym 2022/2023

Podstawa prawna:

 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr WE-KZ.537.3.2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) Rozdz.6

1.  Oddziały otwierane w roku szkolnym 2022/2023

Klasa Nazwa Przedmioty rozszerzone Przedmioty uzupełniające
1A Politechniczna Matematyka, informatyka, fizyka Język obcy*
1B Matematyczno-geograficzna Matematyka, geografia, j. obcy* Elementy wos
1C Medyczna Biologia, chemia, j. obcy* Aparatura medyczna
Elementy matematyki stosowanej
1D Matematyczno-chemiczna Matematyka, chemia, j. obcy*
1E Humanistyczna z biologią J. polski, j. obcy*, biologia Warsztat dziennikarski
1F Humanistyczna z historią J. polski, j. obcy*, historia Warsztat dziennikarski

*j. obcy – j. angielski lub j. niemiecki – grupa realizująca dany język w zakresie rozszerzonym otworzy się pod warunkiem odpowiedniej liczby chętnych

2. Terminy rekrutacji:

 • Rekrutacja do IV Liceum Ogólnokształcącego im Orląt Lwowskich w Gliwicach odbywa się drogą elektroniczną.
 • Pracami związanymi z  przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kierują komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektora szkoły.
 • Kandydat do szkół ponadpodstawowej może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół. W każdej szkole może wybrać dowolną liczbę oddziałów wypisanych w kolejności zgodnej z preferencjami kandydata.
 • Kandydat składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.
 • Termin składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych liceum: 16.05. 2022 r. – 20. 06. 2022 r.- do godz. 15.00. Składana dokumentacja obejmuje: wniosek wygenerowany w programie zakupionym dla celów przeprowadzenia rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w mieście Gliwice. Wniosek musi być podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
 • Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej: od 24.06.2022 r. do 13.07.2022 r. do godz. 15.00 kandydat dostarcza KOPIĘ świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz od 8-13.07.2022 do godz. 15.00 KOPIĘ zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty (kopie potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej)
 • Wyniki postępowania kwalifikacyjnego ogłasza w dniu się 20.07.2022 r. o godz. 8.00 przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • W terminie od 20.07.2022 – 28.07.2022 r. do godz. 15.00 rodzice kandydata potwierdzają wolę uczęszczania kandydata do IV LO poprzez przedłożenie dokumentów:
  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • Ze względów organizacyjnych prosimy również o złożenie poniższych dokumentów (nie warunkują one przyjęcia do szkoły):
   • 2 podpisanych fotografii legitymacyjnych,
   • karty zdrowia,
   • wypełnionego przez ucznia i rodzica kwestionariusza dotyczącego wyboru języków obcych (do pobrania ze strony szkoły – link).
 • W dniu 29.07.2022 r. do godz. 14.00 ogłasza się na tablicy ogłoszeń listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych.
 • Listy zawierają imiona i nazwiska uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o minimalnej liczbie punktów uprawniających do przyjęcia do szkoły.
 • Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem dokumenty kandydata w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji. 
 • Dnia 29.07.2022 r. dyrektor szkoły informuje kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

3. Kryteria rekrutacji:

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.

Podczas rekrutacji do obliczenia punktów brane są pod uwagę:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty – są one przeliczane na punkty według zasady, że każdy procent odpowiada 0,35 pkt (j. polski i matematyka) oraz 0,3 pkt (język obcy nowożytny), czyli z każdego zakresu j. polski i matematyka maksymalnie można uzyskać 35 pkt, a z zakresu języka obcego nowożytnego maksymalnie można uzyskać 30 pkt a z wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać maksymalnie 100 pkt
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych podlegających punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału IV LO – maksymalnie można uzyskać 72 pkt.

Zajęcia edukacyjne (obowiązkowe) podlegające punktowaniu są uzależnione od wyboru przez kandydata klasy, do której chciałby uczęszczać:

Przedmiot Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
Język polski Celujący – 18
Bardzo dobry – 17
Dobry – 14
Dostateczny – 8
Dopuszczający – 2
18 punktów
Matematyka Celujący – 18
Bardzo dobry – 17
Dobry – 14
Dostateczny – 8
Dopuszczający – 2
18 punktów
Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne Celujący – 18
Bardzo dobry – 17
Dobry – 14
Dostateczny – 8
Dopuszczający – 2
18 punktów
Czwarte wybrane zajęcia edukacyjne Celujący – 18
Bardzo dobry – 17
Dobry – 14
Dostateczny – 8
Dopuszczający – 2
18 punktów
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 18 punktów
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) 3 punkty
Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego otrzymanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

 

Egzamin ósmoklasisty Maksymalnie 100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty
j. polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent maksymalnie 35 punktów
matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent maksymalnie 35 punktów
język obcy nowożytny (podstawowy) – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent maksymalnie 30 punktów
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 18 pkt.

Punkty przyznawane są za:

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

b) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

d) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły:

 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły określa Śląski Kurator Oświaty. Punkty są przyznawane za osiągnięcia za zawody wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły zgodnie z wykazem przedstawionym w decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Zajęcia edukacyjne dla poszczególnych oddziałów, z których oceny będą przeliczane na punkty:

Klasa Nazwa Zajęcia edukacyjne podlegające punktowaniu
1A Politechniczna  Język polski 
Matematyka 
Język obcy*
Fizyka lub Informatyka  
1B Matematyczno-geograficzna  Język polski 
Matematyka 
Język obcy* 
Geografia 
1C Medyczna   Język polski 
Matematyka 
Język obcy*
Biologia lub
Chemia
1D Matematyczno-chemiczna Język polski 
Matematyka,
Język obcy*
Chemia
1E Humanistyczna z biologią Język polski 
Matematyka 
Język obcy* 
Biologia
1F Humanistyczna z historią Język polski
Matematyka 
Język obcy*
Historia 

*Ocenie podlega język wpisany na świadectwie ukończenia szkoły jako obowiązkowy. 

 1. Uczniowie są przyjmowani do oddziału szkoły w I etapie postępowania kwalifikacyjnego w kolejności zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania limitu miejsc.
 2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt 8 jest przyjmowany w pierwszej kolejności.
 3. W przypadku równej ilości punktów uzyskanych w I etapie postępowania kwalifikacyjnego pierwszeństwo mają: kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w rekrutacji, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Procedura odwoławcza

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
 • Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
 • Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.

Dodatkowe rozwiązania związane z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późniejszymi zmianami) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.