REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU

ANTYCZNEGO „SIĘGAMY PO LAUR OLIMPIJSKI”

EDYCJA XVII

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „ Sięgamy po laur olimpijski” .
 2. Organizatorem Konkursu są nauczyciele IV LO w Gliwicach: Joanna Paleta, Małgorzata Nowak, Joanna Soremba
 3. Konkurs odbędzie się 27 października 2021 r. (środa), o godz. 11.00 w auli IV LO w Gliwicach, przy ulicy Kozielskiej 1a
 4. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy merytorycznej dotyczącej kultury antyku, dbałość o integrację uczniów oraz zdrowe współzawodnictwo.

II. UCZESTNICY  KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu będą dwuosobowe drużyny uczniów  szkół ponadpodstawowych ( dowolne klasy).
 2. Szkołę mogą reprezentować maksymalnie dwa zespoły dwuosobowe.
 3. Każdy uczestnik jest zobowiązany w dniu konkursu oddać organizatorom podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 do regulaminu).
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie wypełnionego Zgłoszenia (załącznik nr 2 do regulaminu) do dnia 22 października 2021 na adres:

 

IV LO w Gliwicach

ul. Kozielska 1a

44- 100 Gliwice

tel./ fax.  032 231-32-25

 mail   jorog@op.pl

  III. ZASADY i PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs składa się z jednego etapu. Konkurencje konkursowe to udzielanie odpowiedzi ustnych, pisemnych, zadania praktyczne.
 2. Zakres wiedzy: Parandowski „Mitologia” (grecka); filozofie – stoicy, epikurejczycy, cynicy, Sokrates, Platon, Diogenes, Arystoteles;  frazeologia związana z antykiem; podstawowe dzieła sztuki starożytnej; Biblia – Stary Testament, malarstwo nawiązujące do motywów antycznych, teatr antyczny, dramaty:  „Antygona”
 3. W przypadku uzyskania przez drużyny takiej samej ilości punktów, przewidziana jest dogrywka.
 4. Jury Konkursu zostanie powołane w dniu konkursu, w jego skład wchodzą nauczyciele –opiekunowie grup oraz nauczyciele gospodarze.
 5. W Konkursie przewidziano nagrody za I, II, III miejsce

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

Załącznik nr 1