1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gliwicach, ul. Kozielska 1a, reprezentowany przez Dyrektora Placówki.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
   a. Wypełniania obowiązków kształcenia i wychowania dzieci, nałożonych Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe.
   b. Zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2a po ukończeniu szkoły przez ucznia będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalną opracowaną na postawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Dane, o których mowa w pkt 2 b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 3.
5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 a jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 b jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
9. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest:  Aneta Paździor
e-mail: pazdzioraneta@zsonr1.gliwice.pl