Załącznik do Zarządzenia nr 49/209/20

 

Procedury bezpieczeństwa podczas organizowania zajęć dla uczniów 

IV Liceum Ogólnokształcącego

Orląt Lwowskich w Gliwicach

w okresie pandemii Covid-19

 

 1. Niniejszy Procedura określa zasady bezpieczeństwa podczas organizowania zajęć, na terenie IV LO w Gliwicach w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów zgodnie z Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
 2. Procedura zawiera również zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u pracownika bądź ucznia.
 3. Procedury określa działania, które mają zminimalizować możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, należy się liczyć z faktem, że nie ma możliwości całkowicie wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.
 4. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:
 • szkole – należy przez to rozumieć IV Liceum Ogólnokształcące im Orląt Lwowskich w Gliwicach,
 • Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora szkoły,
 • Uczniach i Rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów i rodziców uczniów szkoły, a także opiekunów prawnych ucznia
 • Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Gliwice.
 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:
 • Zasad organizacji pracy szkoły podczas pracy szkoły w okresie o podwyższonym reżimie sanitarnym.
 • Wytyczne dla pracowników – załącznik nr 1,
 • Zasad korzystania z pomieszczeń biblioteki szkolnej – załącznik nr 2,
 • Zasad postępowania na wypadek stwierdzenia na terenie szkoły zakażenia COVID-19  – załącznik nr 3.

 

§ 1

  1. Standardowym sposobem organizacji zajęć będą zajęcia tradycyjne, w szkole.
  2. Dyrektor będzie mógł zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) – wariant B lub zdalne – wariant C. Możliwe to będzie po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
  3. Wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie danego powiatu nie oznacza automatycznego przechodzenia pracy szkół w tryb mieszany czy zdalny. W takich wypadkach powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna może zalecić tylko ograniczone działania, jak np. obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych szkoły.
  4. W przypadku funkcjonowania placówki w trybie mieszanym lub zdalnym okres ten nie powinien być dłuższy niż zwyczajowo 14 dni przeznaczone na czas kwarantanny.

 

§ 2

  1. Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu B, czyli kształcenia mieszanego, gdy państwowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna uzna za konieczną taką organizację nauki, biorąc pod uwagę poziom i charakter zachorowań na danym terenie  i sytuację epidemiologiczną na terenie szkoły. Kształcenie mieszane (tzw. hybrydowe) może dotyczyć organizowania zajęć w mniejszych grupach lub dla części klas (np. zajęcia stacjonarne dla połowy oddziału, a zajęcia zdalne – dla drugiej połowy). Dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować kształcenie zdalne np. dla uczniów pozostających na kwarantannie, dla uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, czy dla uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej i posiadają opinię lekarza o przeciwskazaniach do bezpośrednich kontaktów z nauczycielem ze względów epidemicznych.
  2. Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu C, czyli zawieszeniu wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów. Kluczowa przy podejmowaniu takiej decyzji będzie zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, która zostanie podjęta gdy będzie duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki zachorowań lub kwarantanny większej grupy osób w SZKOLE.

 

§ 3

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy NIE przebywają na kwarantannie lub w izolacji w  warunkach domowych lub w izolacji.
 2. W drodze do i ze szkoły uczniowie zobowiązani są do przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Przy wejściach do budynku zamieszcza się jest informację o obowiązku dezynfekowania rąk z instrukcją użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają możliwość skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk przy użyciu bezdotykowego dozownika znajdującego się na paterze budynku. Dodatkowo dozowniki ze środkiem do dezynfekcji są umieszczone w każdej sali lekcyjnej oraz innych pomieszczeniach szkoły.
 4. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszcza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rak, a przy dozownikach z płynem dezynfekującym instrukcje do dezynfekcji rąk.
 5. Pożądane jest ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz; załatwianie spraw oraz spotkania powinny odbywać się w terminach ustalonych drogą mailową lub telefonicznie.
 6. Osoby spoza szkoły wchodzące do budynku są zobowiązane do stosowania zasad:
 7. wejście do szkoły możliwe jest wyłącznie dla osób bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych
 8. należy dokonać dezynfekcji rąk po wejściu do budynku lub noszenie rękawiczek jednorazowych
 9. należy zachować min. 1,5 dystansu do uczniów i pracowników szkoły
 10. osoby z zewnątrz zobowiązane są do noszenie osłon ust i nosa na terenie szkoły.
 11. W szkole salach lekcyjnych są udostępnione termometry bezdotykowe. Nauczyciel może dokonywać pomiaru temperatury pojedynczym uczniom, albo całej grupie. Termometr powinien być zdezynfekowany po użyciu w danej grupie.

 

§ 4

  1. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować lub umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  2. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
  3. Uczeń może korzystać wyłącznie z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku, czy torbie lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
  5. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
  6. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
  7. Zajęcia wychowania fizycznego, w miarę możliwości należy organizować na zewnątrz na świeżym powietrzu.
  8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 

§ 5

 

Uczniowie są bezwzględnie zobowiązani do zachowania poniższych zasad ruchu na korytarzach szkolnych i w klatkach schodowych:

 1. Na terenie szkoły wprowadza się ruch prawostronny na korytarzach szkolnych
 2. Uczniowie przemieszczający się na kondygnacje wyższe zobowiązani są do korzystania z klatki schodowej wewnętrznej (schody betonowe) – znajdującej się bliżej sekretariatu.
 3. Uczniowie przemieszczający się na kondygnacje niższe zobowiązani są do korzystania z klatki schodowej zewnętrznej (schody drewniane) – znajdującej się na zewnętrznym brzegu korytarzy.

§ 6

W związku z brakiem możności zachowania dystansu np. w czasie przerw w miejscach wspólnie użytkowanych,  w bibliotece szkolnej uczniowie powinni stosować maseczki lub inne osłony na usta i nos w czasie poza lekcjami, czyli podczas przerw międzylekcyjnych, albo w czasie pobytu w bibliotece szkolnej.

§ 7

 1. Niniejsza procedura obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura będzie modyfikowana na bieżąco w związku z wytycznymi ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Informacje o zmianach w procedurze będą przekazywane na bieżąco przez e-dziennik, szkolne konta mailowe i na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

 

……………………………………………………

 (podpis i pieczęć dyrektora)

Załącznik nr 1 do Procedury bezpieczeństwa podczas organizowania zajęć dla uczniów  IV Liceum Ogólnokształcącego im. Orląt Lwowskich w Gliwicach w okresie pandemii Covid-19

 

Wytyczne dla pracowników

 

 1. Zabronione jest przebywanie pracowników wskazujących objawy chorobowe na terenie jednostki. Pracownik może podjąć pracę na terenie szkoły wyłącznie wtedy gdy jest zdrowy.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 3. Pracownicy szkoły zgłaszają się do pracy gdy oni sami, ani domownicy NIE przebywają na kwarantannie lub w izolacji w  warunkach domowych.
 4. Pracownicy szkoły objęci kwarantanną powinni niezwłocznie poinformować dyrektora o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy.
 5. Pracownicy zobowiązani są do używania środków ochrony osobistej – zapewnionej przez szkołę (maseczki, rękawice, przyłbice) lub korzystać na własną prośbę z posiadanych środków ochrony osobistej.
 6. Pracownicy, w trakcie wchodzenia, wychodzenia i poruszania się po szkole zobowiązani są do zachowania ostrożności, w tym unikania przemieszczania się w sali lekcyjnej, prowadzenia lekcji w przyłbicach, zadbania, w miarę możliwości, by odstęp biurka nauczyciela od stolików uczniowskich był nie mniejszy niż 1,5 m.
 7. Pracownicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły oraz używania na bieżąco do dezynfekcji rąk płynu do dezynfekcji, znajdującego się przy wejściach do budynku szkoły oraz w pomieszczeniach szkolnych.
 8. Każdy pracownik zobowiązany jest informować Dyrektora, lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach niepokojących, sugerujących zakażenie koronawirusem u uczniów przebywających na terenie szkoły. Dyrektor niezwłocznie izoluje takiego ucznia w wydzielonym pomieszczeniu oraz powiadamia jego rodziców, wzywając ich do odebrania dziecka ze szkoły. Fakt taki dokumentuje się sporządzając notatkę ze zdarzenia, która ma zawierać dane ucznia i opis podjętych działań oraz informację o godzinie odebrania ucznia ze szkoły przez rodziców.
 9. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu u ucznia, nauczyciela, lub innego pracownika szkoły dyrektor ustala obszar w którym poruszała się i przebywała dana osoba i zarządza niezwłocznie przeprowadzenie rutynowego sprzątania, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.), a także ustala listę osób, z którymi przebywał uczeń lub nauczyciel z oznakami choroby.
 10. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zasad bezpieczeństwa GIS.

 

 

…………………………………………………

 (podpis i pieczęć dyrektora)

 

Załącznik nr 2 do Procedury bezpieczeństwa podczas organizowania zajęć dla uczniów  IV Liceum Ogólnokształcącego im. Orląt Lwowskich w Gliwicach w okresie pandemii Covid-19

 

Zasady korzystania z pomieszczeń biblioteki szkolnej

 

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi. Prosimy uczniów, którzy mają dolegliwości i objawy jakiejkolwiek infekcji o powstrzymanie się od przychodzenia do szkoły i korzystania z biblioteki szkolnej.
 2. Z pomieszczeń biblioteki szkolnej korzystają także zdrowi uczniowie, którzy nie uczęszczają w lekcjach religii.
 3. Uczeń korzystający z biblioteki szkolnej zobowiązany jest do noszenia maseczki przez cały czas przebywania w pomieszczeniach biblioteki. Do noszenia maseczki zobowiązany jest także nauczyciel bibliotekarz.
 4. W pomieszczeniu czytelni zostanie wyłożony płyn do dezynfekcji; uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk po wejściu do czytelni.
 5. Pomieszczenia biblioteki szkolnej należy systematycznie, przynajmniej jeden raz na godzinę wietrzyć.
 6. Pomieszczenia biblioteki podczas lekcji, gdy przebywają w nich uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, powinny mieć otwarte drzwi na korytarz.
 7. Nauczyciel bibliotekarz wydzieli w pomieszczeniu za wypożyczalnią miejsca do składowania zwróconych książek. Książki zwrócone każdego dnia należy gromadzić na odrębnych stołach i opisywać datą zwrotu datą zwrotu. Zwrócone książki należy objąć „kwarantanną” na okres 2 dni od daty zwrotu. W tym czasie nie można ich odkładać na półki ani wypożyczać.
 8. Nauczyciel bibliotekarz zgłasza przypadki niepokojących, sugerujących zakażenie koronawirusem, objawów u uczniów korzystających z biblioteki szkolnej do dyrektora, który niezwłocznie izoluje takiego ucznia w wydzielonym pomieszczeniu oraz powiadamia jego rodziców, wzywając ich do odebrania dziecka ze szkoły. Fakt taki dokumentuje się sporządzając notatkę ze zdarzenia w dzienniku biblioteki szkolnej, która ma zawierać dane ucznia i opis podjętych działań oraz informację o godzinie odebrania ucznia ze szkoły przez rodziców.
 9. W przypadku wystąpienia u nauczyciela bibliotekarza niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie kończy on pracę i transportem indywidualnym udaje się do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest odizolowany go od innych osób. Wstrzymuje się przyjmowanie uczniów i powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologicznąoraz stosuje się do wydawanych instrukcji i poleceń.
 10. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu u ucznia lub nauczyciela, dyrektor ustala obszar w którym poruszała się i przebywała dana osoba, zarządza niezwłocznie przeprowadzenie rutynowego sprzątania, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.), a także ustala listę osób, z którymi przebywał uczeń lub nauczyciel z oznakami choroby.
 11. Nauczyciel bibliotekarz w razie stwierdzenia przed podjęciem pracy wystąpienie niepokojących objawów powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 12. Każdego dnia po zakończeniu pracy biblioteki szkolnej pracownik obsługi zobowiązany jest zdezynfekować blaty, klamki i inne powierzchnie w czytelni i wypożyczalni płynem do dezynfekcji.

 

……………………………………………………

 (podpis i pieczęć dyrektora)

 

 Załącznik nr 3 do Procedury bezpieczeństwa podczas organizowania zajęć dla uczniów  IV Liceum Ogólnokształcącego im. Orląt Lwowskich w Gliwicach w okresie pandemii Covid-19

 

Zasady postępowania na wypadek podejrzenia na terenie szkoły zakażenia COVID-19 lub stwierdzenia na terenie szkoły zakażenia COVID-19

 

 1. Informacja o każdym przypadku zakażenia SARS-CoV-2 lub zachorowaniu na COVID-19 otrzymuje (z laboratorium/od lekarza) państwowy powiatowy inspektor sanitarny i podlega ona weryfikacji i ocenie ryzyka. Inspektor sanitarny kontaktuje się z rodzicami zakażonego ucznia/zakażonym pracownikiem, a następnie ze szkołą, aby przeprowadzić dochodzenie epidemiologiczne na terenie szkoły (wśród uczniów i personelu) i ustalić listę kontaktów osoby zakażonej.
 2. Niezależnie od zapisów w p.1 informacja, np. o zachorowaniu wśród uczniów lub pracowników szkoły powinna bezzwłocznie, po otrzymaniu dodatniego wyniku badania, zostać przekazana do szkoły przez rodziców lub pełnoletniego ucznia, pracownika szkoły lub inne osoby, które uzyskały informację o zachorowaniu.
 3. W szkole wyznacza się pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie ma być zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk w pomieszczeniu lub przed wejściem do pomieszczenia.
 4. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia (takich jak kaszel, gorączka*, duszności, katar, biegunka), uczeń jest niezwłocznie izolowany od grupy w pomieszczeniu do izolacji.

 

*W zależności od metody pomiaru różne wartości temperatury ciała uznawane są za temperaturę prawidłową i podwyższoną. Za prawidłową temperaturę ciała uznaje się wartość 36,6-37,0°C. Temperatura ciała w granicach ok. 37,2-37,5°C stopni może mieć różne przyczyny, np. związane z problemami metabolicznymi, stresem, wysiłkiem fizycznym. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykła temperaturę ciała, ale nie wyższą niż 38°C. Za gorączkę uznaje się temperaturę ciała 38°C oraz wyższą.

Dokładność pomiaru przy użyciu termometru bezdotykowego jest mniejsza. Na odczyt mają wpływ warunki środowiskowe (temperatura otoczenia, wiatr, przeciąg), temperatura urządzenia, sposób przeprowadzenia pomiaru (miejsce, odległość), skóra badanego (powinna być sucha).

 

 1. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u ucznia, informuje o tym dyrektora, lub osobę zastępującą go.
 2. Dyrektor lub osoba upoważniona kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia i wzywa do natychmiastowego odbioru ucznia ze szkoły, informując o powodach. Czas odbioru ucznia ze szkoły nie powinien przekroczyć 30 min. od momentu zawiadomienia rodzica.
 3. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 4. Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), dyrektor lub osoba upoważniona powiadamia  o tym fakcie powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną* i postępuje według jej dalszych zaleceń.

 

* W przypadku pozytywnego wyniku testu wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę (do 14 dni), a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała

 

 1. Wychowawca klasy, do której zapisany jest uczeń, u którego stwierdzono niepokojące objawy kontaktuje się za pośrednictwem dziennika elektronicznego z rodzicami pozostałych uczniów z klasy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 2. Nauczyciel, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana.
 3. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły, w trakcie pracy; będącego na stanowisku, niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19*, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną przez niego o podejrzeniu, zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

 

*Osoba wykazująca objawy infekcyjne, w tym gorączkę, w szczególności osoba wykazująca objawy ze strony układu oddechowego, powinna uzyskać poradę/teleporadę ze strony lekarza POZ. Lekarz POZ jest uprawniony do tego, aby wystawić osobie chorej zwolnienie od pracy z powodu infekcji górnych dróg oddechowych (spełniające równocześnie funkcję izolacji medycznej), a gdy istnieją ku temu przesłanki zadecydować o dalszej diagnostyce w kierunku SARS-CoV-2 zgodnie z aktualnie obowiązującymi procedurami medycznymi.

 

 1. Dyrektor lub osoba wyznaczona zleca niezwłoczne wymycie i dezynfekcję obszaru, w którym przebywał pracownik. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 2. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt na terenie szkoły, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 3. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych przypadkach zakażenia COVID-19 uczniów, czy pracowników.
 4. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie szkoły zakażenia.
 5. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.
 6. Postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie ochrony przed koronawirusem:
 • odpady wytworzone przez pracowników takie jak: środki zapobiegawcze maseczki, rękawiczki stosowane w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, są uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 

……………………………………………………

 (podpis i pieczęć dyrektora)