IV Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich jest szkołą o ponad 50 – letniej historii i bogatej tradycji. Naszą siedzibą jest zabytkowy budynek, który tworzy niepowtarzalną atmosferę.

Jednak szkoła jest nowoczesna, na miarę XXI wieku. Zajęcia lekcyjne prowadzimy w pracowniach przedmiotowych, bardzo dobrze wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym tablice interaktywne i rzutniki multimedialne. Posiadamy nowoczesną pracownię komputerową, a uczniowie mają do dyspozycji centrum informacji naukowej z zapleczem komputerowym i dostęp do Internetu na terenie szkoły. Sale lekcyjne są wyposażone w nowe meble, a każdy uczeń ma do swojej dyspozycji szafkę na szkolnym korytarzu

Nauczanie

Korzystamy ze skutecznych metod nauki wielu języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego. Dla zainteresowanych uczniów organizujemy lekcje języka łacińskiego. Nauczanie języków organizujemy w grupach międzyoddziałowych o różnym stopniu zaawansowania.

Starannie zaplanowaliśmy nauczanie w zreformowanych klasach liceum. Proponujemy kanon rozszerzeń zgodny z oczekiwaniami uczniów i ich potrzebami związanymi z kształceniem wyższym. Poza przedmiotami obowiązkowymi i realizowanymi w zakresie rozszerzonym, opracowaliśmy ofertę przedmiotów dodatkowych, które w sposób wartościowy uzupełnią umiejętności i wiedzę o współczesnym świecie.
Nauczanie w szkole jest realizowane z zastosowaniem programów autorskich lub innowacji pedagogicznych:

  1. Zastosowanie Geogebry w nauczaniu matematyki w liceum ogólnokształcącym – w klasach realizujących matematykę w zakresie rozszerzonym
  2. Elementy wiedzy o technikach i diagnostyce medycznej w aspekcie fizyki – w klasach medycznych z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii i języka angielskiego
  3. Warsztaty dziennikarskiego z elementami prawa i wiedzy o współczesnej kulturze – w klasach humanistycznych i humanistyczno – biologicznych, z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii, języka obcego i biologii
  4. Różnorodność biologiczna i jej znaczenie dla życia na Ziemi – w klasie realizującej w zakresie rozszerzonym matematykę geografię i język obcy

  

Wymiana międzynarodowa, projekt Comenius

Zapewniamy możliwość uczestnictwa w realizacji projektów edukacyjnych, dajemy też szansę udziału w programach międzynarodowej wymiany międzyszkolnej (stała współpraca z Walter Gropius Gymnasium Europa Schule z Dessau), realizujemy projekt szkolny COMENIUSA (współpraca ze szkołami z Czech, Niemiec, Turcji i Włoch). Przygotowujemy się do kolejnych projektów w programie Erasmus+

  Konkursy

Liczne grono naszych uczniów z sukcesami reprezentuje szkołę w międzyszkolnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Jesteśmy też organizatorem międzyszkolnych konkursów i zawodów, które są trwale wpisane w kalendarium imprez miejskich:

  • Międzyszkolny Konkurs Antyczny,
  • Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Świątecznych Piosenek Angielskich „Let’s sing Merry Melodie”,
  • „RU English aware?”,
  • Konkurs Międzyszkolny „Młode talenty”,
  • Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych,
  • „Chemiczni detektywi” – Międzyszkolny konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Warsztaty

Stale współpracujemy z uczelniami wyższymi, uczestnicząc w ciekawych zajęciach, na przykład warsztaty chirurgiczne, warsztaty i wykłady w ramach Nocy Biologów, nocne obserwacje astronomiczne i inne. Organizujemy wycieczki naukowe np. do Zakładu Zastosowań Radioizotopów Politechniki Śląskiej, do Centrum Biotechnologii przy Politechnice Śląskiej, do Ogrodu Doświadczeń przy Uniwersytecie Jagiellońskim, do Obserwatorium Astronomicznego przy Uniwersytecie Jagiellońskim.

Matura

Nasi uczniowie uzyskują bardzo wysokie wyniki na egzaminie maturalnym (zdawalność w latach 2009 – 2014 wyniosła 100%). Szkoła osiąga też wysoką efektywność nauczania, mierzoną tzw. wskaźnikiem edukacyjnej wartości dodanej EWD. Wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych i wskaźnika EWD sytuują IV LO w grupie tzw. „szkół sukcesu”.

Zajęcia pozalekcyjne

Nasi uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w kołach przedmiotowych, warsztatach teatralnych, filmowych, dziennikarskich, wieczorach poezji. W szkole działa Klub wolontariatu oraz Amnesty International. Dla wszystkich uczniów organizujemy konsultacje z poszczególnych przedmiotów – nie tylko przed maturą.

Sport w IV LO

Do dyspozycji uczniów jest bogata baza sportowa: nowa hala sportowa z boiskami do piłki siatkowej, ręcznej, koszykowej, dobrze wyposażona sala gimnastyczna, siłownia i jedyna w Gliwicach szkolna strzelnica sportowa. Tutaj odbywają się pozalekcyjne zajęcia w ramach SKS i zajęcia ze strzelectwa sportowego.

 Wycieczki

Stałe i ważne miejsce w życiu naszego liceum zajmują wycieczki turystyczne po Polsce i Europie (organizowaliśmy wycieczki do Londynu i do Paryża), wyjazdy na spektakle teatralne a także koncerty, nocne maratony filmowe. Cyklicznie organizujemy spotkania z wybitnymi przedstawicielami nauki, kultury, życia społecznego i politycznego.

W szkole staramy się współtworzyć miłą, przyjazną atmosferę, zapewnić dobrą organizację zajęć dydaktycznych, motywować i inspirować młodzież do pozytywnych działań oraz zagwarantować bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne wszystkim naszym uczniom.