Administrator przetwarzanych danych osobowych

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gliwicach, ul. Kozielska 1a, reprezentowany przez Dyrektora Placówki.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  a. Wypełniania obowiązków kształcenia i wychowania dzieci, nałożonych Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe.
  b. Zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2a po ukończeniu szkoły przez ucznia będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalną opracowaną na postawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane, o których mowa w pkt 2 b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 3.
 5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 a jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 b jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest:  Aneta Paździor
  e-mail: pazdzioraneta@zsonr1.gliwice.pl
 
 

Polityka bezpieczeństwa

 

1. Definicje

Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem: https://ivlo.gliwice.pl/

Operator – administrator Serwisu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, NIP 631 10 77 611, ul. Kozielska 1a, 44-100 Gliwice, email: sekretariat@zso1.gliwice.eu

Inspektor ochrony danych osobowych – Aneta Paździor, email:pazdzioraneta@zsonr1.gliwice.pl

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu

2. Informacje ogólne

Serwis to miejsce reprezentujące w sieci działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w Serwisie. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację warunków określonych w tym dokumencie.

3. Dostępność

Serwis można przeglądać na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu za pomocą jakiejkolwiek przeglądarki internetowej, aczkolwiek zalecane jest przez Operatora korzystanie z najnowszej wersji tego oprogramowania.

4. Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych, profilowanie

Serwis oferuje otwarty dostęp do zgromadzonych w nim wpisów, bez potrzeby zakładania przez Użytkownika własnego konta w Serwisie, które wymagałoby podania danych osobowych.

Serwis korzysta jednak z technologii cookies (cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze Użytkownika).
W szczególności, Serwis korzysta z cookies niezbędnych do działania usługi Google Analytics. Rodzaje plików cookie używanych przez Google znajdziesz tutaj.

Jeżeli Użytkownik nie chce, aby pliki cookie były przetwarzane, to może wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce).

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności zachęcamy do kontaktu z Operatorem. Użytkownikowi (zgodnie z rozporządzeniem RODO) zawsze przysługuje także możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych, w skrócie: UODO).

Operator zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności, jeżeli wymagać będzie tego rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu o ewentualne nowe funkcjonalności. O wszelkich zmianach Operator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

5. Wyłączenia odpowiedzialności

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i najczęściej nie są w żaden sposób nadzorowane przez Operatora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Operator zaleca się zapoznać.

Serwis jest dostarczony na zasadzie “delivered as is”. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Użytkownika, powstałe na skutek korzystania z Serwisu.

Operator dokłada nieustannej staranności, aby prowadzony przez niego Serwis był wolny od błędów i usterek zagrażających Użytkownikom, jednak nie może zagwarantować, że takowe nigdy nie powstaną.