Rodzice uczniów, pełnoletni uczniowie

Dotyczy: opieki stomatologicznej nad uczniami

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) IV Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich podpisało umowę na opiekę stomatologiczną nad uczniami w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla młodzieży do ukończenia 19 roku życia. Opiekę tę będzie sprawowała Specjalistyczny Zakład Stomatologii Zachowawczej w Gliwicach, ul Daszyńskiego 30.

W ramach opieki stomatologicznej zostanie dokonany w miesiącu listopadzie lub grudniu przegląd jamy ustnej uczniów – uczniowie zostaną do gabinetu zaprowadzeni przez nauczycieli, a następnie przyprowadzeni do szkoły. W tym samym terminie zostanie dokonana fluoryzacja (za pomocą maszyny dentystycznej będzie wcierany w powierzchnię zębów preparat zawierający fluor). Kolejne zabiegi fluoryzacji, które powinno się ponawiać co 3 miesiące będą dokonywane w porozumieniu rodziców z gabinetem i uczniowie będą na nie udawać się pod opieką rodziców.

Uczniowie, u których stwierdzi się konieczność leczenia stomatologicznego, albo ortodontycznego otrzymają pisemną informację o wymaganym leczeniu. Leczenie będzie można podjąć ć w gabinecie, z którym szkoła podpisała porozumienie, bez kolejki, po uprzednim ustaleniu terminu. Na zabiegi lecznicze uczniowie będą się udawać pod opieką rodziców (wymagana jest ich zgoda na leczenie). Leczenie nieodpłatne jest wykonywane z użyciem materiałów ujętych w Wykazie materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych.

Szanowni Państwo

Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne (przegląd jamy ustnej i fluoryzacja) są wykonywane, jeżeli rodzic/opiekun ucznia nie wyrazi sprzeciwu na taką opiekę. Jednak Specjalistyczny Zakład Stomatologii Zachowawczej, z którym szkoła podpisała porozumienie wymaga od Państwa wyrażenia zgody nawet na te opisane ustawą działania (przegląd jamy ustnej i fluoryzacja). Zatem proszę wypełnić, w terminie do dnia 4 listopada, druczki przekazane Państwu za pośrednictwem dzieci i ich zwrot wychowawcy klasy. Tylko uczniowie, którzy dostarczą druki zgody będą objęci działaniami profilaktycznymi.

Druki zgody proszę wypełnić drukowanymi literami. Proszę też, w przypadku wyrażenia zgody, o podanie swego numeru telefonu w celu konieczności dokonywania uzgodnień z gabinetem stomatologicznym.

Załączniki:

  1. Porozumienie nr 3/2019 w sprawie opieki stomatologicznej nad uczniami
  2. Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia
  3. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych
  4. Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych
  5. Sprzeciw przeciwko objęciu ucznia opieką profilaktyczną
  6. Zgoda na badanie stomatologiczne i fluoryzację
  7. Harmonogram przeglądu dentystycznego