REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU

ANTYCZNEGO „SIĘGAMY PO LAUR OLIMPIJSKI”

EDYCJA XVIII

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „ Sięgamy po laur olimpijski” .

 

 1. Organizatorem Konkursu są nauczyciele IV LO w Gliwicach: Joanna Paleta, Małgorzata Nowak, Joanna Soremba

 

 1. Konkurs odbędzie się 27 października 2022 r. (czwartek), o godz. 11.00 w auli IV LO w Gliwicach, przy ulicy Kozielskiej 1a

 

 1. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy merytorycznej dotyczącej kultury antyku, dbałość o integrację uczniów oraz zdrowe współzawodnictwo.

 

§ 2   UCZESTNICY  KONKURSU

 

 1. Uczestnikami Konkursu będą dwuosobowe drużyny uczniów  szkół ponadpodstawowych ( dowolne klasy).

 

 1. Szkołę mogą reprezentować maksymalnie dwa zespoły dwuosobowe.

 

 1. Każdy uczestnik jest zobowiązany w dniu konkursu oddać organizatorom podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 do regulaminu).

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie wypełnionego Zgłoszenia (załącznik nr 2 do regulaminu) do dnia 21 października 2022 na adres:

 

IV LO w Gliwicach

 1. Kozielska 1a

44- 100 Gliwice

tel./ fax.  032 231-32-25

 e-mail   jorog@op.pl

 

 § 3 ZASADY i PRZEBIEG KONKURSU

 

 1. Konkurs składa się z jednego etapu. Konkurencje konkursowe to udzielanie odpowiedzi ustnych, pisemnych, zadania praktyczne.

 

 1. Zakres wiedzy: Parandowski „Mitologia” (grecka); filozofie – stoicy, epikurejczycy, cynicy, Sokrates, Platon, Diogenes, Arystoteles;  frazeologia związana z antykiem; podstawowe dzieła sztuki starożytnej; Biblia – Stary Testament, malarstwo nawiązujące do motywów antycznych, teatr antyczny, dramaty:  „Antygona”

 

 1. W przypadku uzyskania przez drużyny takiej samej ilości punktów, przewidziana jest dogrywka.

 

 1. Jury Konkursu zostanie powołane w dniu konkursu, w jego skład wchodzą nauczyciele –opiekunowie grup oraz nauczyciele gospodarze.

 

 1. W Konkursie przewidziano nagrody za I, II, III miejsce

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 

 1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

 

 

Załącznik 1

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit .a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oświadczam, że:

Ja, niżej podpisany/-a ………………………………………………………………..wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* ……………………………………………………………………w celu organizacji, realizacji i uczestnictwa  w Międzyszkolnym Konkursie Antycznym.

Dodatkowo:

Wyrażam/nie wyrażam* zgody na umieszczenie tych danych (w tym wyników konkursu) do publicznej wiadomości: na stronie internetowej IV Liceum Ogólnokształcącego im. Orląt Lwowskich w Gliwicach, na portalu społecznościowym Facebook, na łamach prasy lokalnej, ogólnokrajowej, w radiu, w folderach kroniki, na wystawach,  tablicach ogłoszeniowych, plakatach i broszurach.

…………………………………………………………..

(data i podpis)

*niepotrzebne skreślić

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oświadczam, że:

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………………………….. wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnienie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka*……………………………………………. poprzez publikacje zdjęć oraz nagrań wideo i umieszczenie ich w celu promocji Międzyszkolnego Konkursu Antycznego” – na stronie internetowej IV Liceum Ogólnokształcącego im. Orląt Lwowskich w Gliwicach, na portalu społecznościowym Facebook, na łamach prasy lokalnej, ogólnokrajowej, w radiu, w folderach kroniki, na wystawach, tablicach ogłoszeniowych, plakatach i broszurach.

Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo nie naruszają dóbr osobistych. Wizerunek może być przetwarzany w różnych formach –  elektronicznych, papierowych, kadrowania i kompozycji.

…………………………………………………………..

(data i podpis)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik 2

 

Proszę wypisać drukowanymi literami:

Nazwa  szkoły  
Imię i nazwisko uczestników, klasa 1.
2.
Imię i nazwisko nauczyciela  

 

Proszę wypisać drukowanymi literami:

Nazwa  szkoły  
Imię i nazwisko uczestników, klasa 1.
2.
Imię i nazwisko nauczyciela  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYTCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Gliwicach, ul. Kozielska 1A, 44-100 Gliwice. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: sekretariat@lo4.gliwice.e
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach organizacji, realizacji oraz promocji Międzyszkolnego Konkursu Antycznego”. dane będą również przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zaspokojenia ewentualnych roszczeń Administratora,
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 5. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 6. podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego, firma obsługująca stroną internetową administratora,
 7. prasa, portale społecznościowe i instytucje współpracujące z naszą placówką.
 8. Dane przetwarzane będą na czas trwania realizacji określonego celu lub do czasu wycofania zgody z wniesieniem o usunięcie danych osobowych. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
 9. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
 10. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
 11. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 12. do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
 13. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jedynie na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
 14. do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 15. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. Zgoda jest dobrowolna.
 3. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.